تبلیغات
مطالب پزشکی - رنج شیطان
تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 | 06:51 ق.ظ | نویسنده : یاس

شیطان
به حضرت یحیی گفت : میخواهم تورانصیحت کنم.
حضرت یحیی فرمود : من میل ندارم ولی میخواهم بدانم طبقات مردم نزدشماچگونه اند .
شیطان
گفت:‌مردم ازنظرمابه سه دسته تقسیم میشوند :....
۱)عده ای مانندشمامعصومند،ازآنهامایوسیم ومیدانیم که نیرنگ مادرآنهااثرنمی کند.
۲)دسته ای هم برعکس درپیش ماشبیه توپی هستندکه به هرطرف میخواهیم میگردانیم.
۳)دسته ای هم هستندکه ازدست انهارنج میبریم؛زیرافریب میخورند؛ولی سپس ازکرده خودپشیمان میشوندواستغفارمیکنندوتمام زحمات مارابه هدرمی دهنددفعه دیگرکه نزدیک است موفق شویم؛اماآنهادوباره به یادخدامی افتندوازچنگال مافرارمی کنند . ماازچنین افرادی پیوسته رنج میبریم .طبقه بندی: مذهبی،

  • سایت هنری
  • عهد نامه
  • کارت شارژ همراه اول